Charakteristika obhospodařovaného území

Oblastní ředitelství (OŘ) státního podniku Lesy České republiky má své sídlo na Dobré Vodě u Českých Budějovic v Sadové ulici. Jižní Čechy jsou regionem s republikově nadprůměrnou lesnatostí, která se pohybuje okolo 37%. O lesy v jihočeském regionu, které jsou ve správě státu, se stará sedm lesních správ a dva lesní závody. Konkrétně se jedná o LS Hluboká nad Vltavou, LS Jindřichův Hradec, LS Nové Hrady, LS Tábor, LS Třeboň, LS Vodňany, LS Vyšší Brod, Závod lesní techniky a LZ Boubín. Vlastní výkon lesnických služeb zajišťují soukromé podnikatelské subjekty, a to na základě výsledků otevřených zadávacích řízení a uzavřených smluv. Veškeré lesní celky obhospodařované Lesy ČR získaly certifikát PEFC.

       Kostel Dobrá Voda                                                                                                                                Kapelníkův rybník

Územní působnost Oblastního ředitelství jižní Čechy lze zhruba ztotožnit s územím Jihočeského kraje, s výjimkou území, které se nachází ve správě Národního parku Šumava, Vojenských lesů a statků ČR, s.p. a území Lesní správy Český Rudolec, která byla k 1. 1. 2016 zařazena pod Oblastní ředitelství Vysočina. O nevšednosti a zachovalosti území svědčí i to, že na jihu Čech leží známé pralesní komplexy, Žofínský, Hojnovodský a Boubínský prales.

Charakteristiky obhospodařovaného území

Druhová skladba porostů regionu je také velice pestrá. Od směsí dubu a borovice na Táborsku, blatkové porosty na Třeboňsku nebo jedlo-buková společenstva v Novohradských horách, až po smrčiny čisté nebo smíšené prostupující celý jihočeský region. O pestrosti hovoří i charakteristické přírodní lesní oblasti, ve kterých se území pod správou OŘ jižní Čechy nachází. Samotné oblastní ředitelství patří do oblasti Jihočeských pánví a Třeboňské pánve. Nejvíce lesních správ pak spadá do Předhůří Šumavy a Novohradských hor. Oblast Šumavy je v přírodní lesní oblasti Šumava. Dále jsou zastoupeny i Středočeská pahorkatina ve střední a severní části regionu a v části střední a východní pak také Českomoravská vrchovina. Nejnižším bodem Oblastního ředitelství jižní Čechy je hladina Orlické přehrady s nadmořskou výškou 350 m, nejvyšším bodem je vrchol Kamence 1072 m n.m. Tato pestrost a rozmanitost přírodních podmínek je nejen základem pro produkci kvalitního dříví, ale vytváří ideální podmínky pro život zvěře, tedy i myslivost, oborní chovy a rybářství. Co se týká turistiky a relaxace v přírodě, tedy využívání mimoprodukčních funkcí lesa, je tento kraj jedním z nejbohatších.

O mnoho z přírodních skvostů se podnik Lesy České republiky stará formou tvorby a udržování naučných stezek, cyklotras a turistických cest mimo jiné i ve spolupráci s KČT atp. Souhrnem všech těchto atributů jihočeského regionu je jednoznačné konstatování, že kdo by tento kraj nenavštívil, rozhodně přijde o veliké duševní bohatství, které mu návštěva jistě přinese. Způsoby pěstování jednotlivých dřevin vycházejí z programu trvale udržitelného hospodaření v lesích, výchovy a obnovy, je kladen důraz zejména na zvyšování podílu přirozené obnovy. Převažujícím hospodářským způsobem je způsob podrostní a násečný. Hospodaření v lesích má za cíl dosáhnout vhodné druhové skladby porostů, s vyšším podílem listnatých dřevin při zalesňování, což s sebou přináší vyšší náklady na zalesnění i na zajištění porostů.

V rámci OŘ jižní Čechy se nachází tyto oborní chovy – Stará Obora s chovem daňčí, mufloní a černé zvěře a Obora Poněšice s chovem jelení, srnčí a černé zvěře (obě na lesní správě Hluboká nad Vltavou), obora Sedlice (na lesní správě Vodňany) s chovem daňčí a černé zvěře a siky Dybowského.

Obory kolem Hluboké                                                                                                            černá zvěř v oboře Sedlice

Veřejnost stále více využívá lesy pro rekreaci a turistiku. Proto v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ podporují LČR rozvoj nejvýznamnějších veřejných funkcí lesů, a to budováním naučných stezek a turistických odpočinkových míst v lesích, obnovou a údržbou studánek, opravami a údržbou regionálně významných drobných staveb, pomníčků a pamětních desek, údržbou vybraných kulturních památek v lesích, péčí o památné stromy a historické aleje, ochranou a podporou biodiverzity, obnovou lesních vodních ploch, údržbou vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavením lesů informačními tabulemi. Realizaci Programu 2020 LČR zabezpečuje z vlastních finančních prostředků, tj. z vytvořeného zisku.