Kontrola plnění darovací smlouvy

LČR jako dárce budou zajišťovat kontrolu správného využití finančních prostředků na základě doložené Závěrečné zprávy obdarovaným.

Termín pro odevzdání Závěrečné zprávy k projektu je stanoven nejpozději do 31. 3. následujícího roku po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku), ve kterém byl dar poskytnut, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

V případě, že obdarovaný průkazným způsobem nedoloží účel nebo hodnotu čerpání, musí dar vrátit dárci ve lhůtě sjednané v darovací smlouvě.