Dolní Čtvrtník – rekonstrukce retenční nádrže

Retenční nádrž Dolní Čtvrtník se nachází v lesním komplexu jižně od města Vlašim. Jedná se o průtočnou vodní nádrž na pravostranném přítoku Orliny, který je ve správě podniku Lesy ČR s. p. Rozkládá se na pozemcích České republiky s právem hospodaření LČR, s. p.

Retenční nádrž byla zdevastovaná a neplnila svoji funkci. Hráz byla v jednom místě protržená, dřevěný uzávěr spodní výpusti byl rozpadlý a nefunkční. Retenční nádrž nebyla schopna bezpečného provozu, chyběl funkční bezpečnostní přeliv. Retenční prostor byl z velké části zanesen. Hráz jevila známky netěsnosti.

V rámci rekonstrukce stavby byly nejdříve dočasně zpevněny přístupy na stavbu. Poté byly pokáceny dřeviny kolidující s přístupy a vlastní konstrukcí retenční nádrže. Odbahnění nádrže suchou cestou bylo provedeno po dostatečném odvodnění zátopy. Sediment byl rozprostřen na zemědělské pozemky.

Původní devastovaná hráz byla odtěžena. Ze zeminy z nedalekého zemníku na přilehlém pozemku v rámci obvodu staveniště byla zhotovena nová homogenní hráz v původních parametrech. Materiál ze staré hráze byl použit zpětně v zemníku k dorovnání do stávající úrovně terénu. Přebytky se odvezly na pozemek investora ve vzdálenosti do 1,5 km.

Spodní výpust nádrže se provedla nová. Skládá se z otevřeného prefabrikovaného betonového požeráku dvoudlužového a potrubí spodní výpusti, vyústěné za výtokovým čelem do koryta, které bylo navázané na stávající propustek. Přístup na požerák je po nové ocelové lávce. Bezpečnostní přeliv byl vyřešen jako korunový, situovaný u pravého zavázání hráze. Vyústění do volného prostoru bylo opevněno kamennou rovnaninou. Niveletu přelivu zajišťuje betonový práh.

Stavba byla realizována ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona.

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dodavatel stavby: GREENMAN s.r.o.
Náklady: 2 507 769,- Kč bez DPH
Realizace: 06/2018 – 11/2018
Hydrologické číslo povodí: ČHP.: 1-09-03-065
IDVT: 10241934
Fotografie