Tůně Brusník a Lipovka

Zájmové území se nachází v Jihočeském kraji, na hranici okresů Jindřichův Hradec a Tábor, cca 6 km severozápadně od obce Deštná a 3 km západně od obce Březina. Stavba dvou zemních tůní je navržena v lesním komplexu Budislavská hora za účelem podpory na vodu vázaných živočichů a jako opatření pro zadržování vody v krajině. Tůně jsou od sebe vzdálené cca 250 m.

Projektant: AV ProENVI s.r.o., Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Dodavatel stavby: Jiří Mareš, zemní práce, Jindřichův Hradec
Náklady: 179 242,39 Kč bez DPH
Realizace: 2017
Tůň Brusník
  • typ: průtočná tůň se stabilní hladinou
  • hloubka: 1,2 m
  • zatopená plocha: 280 m2
  • počet: 2 malé tůně

Tůň Brusník se nachází na korytě LBP VT Brusník cca 20 m nad soutokem VT s Brusníkem. Úsek je vymezen ř. km 0,015 – 0,075. V tomto místě se v těsné blízkosti lesní cesty nacházely zbytky zaniklé historické malé vodní nádrže.

V místě zátopy zaniklé nádrže je provedena hlavní průtočná tůň s plochou hladiny cca 280 m2 a s hloubkou až 1,2 m. Tůň vznikla odtěžením zeminy. Část výkopku se využila pro terénní úpravy na severozápadním břehu zátopy (v místě zbytku zemního valu). Odtok z tůně je řešen návrhem opevněného průlehu (kamenná rovnanina a dřevěná konstrukce), na který navazuje balvanitý skluz na korytě VT. Tůň je s členitou břehovou hranou i s členitým dnem. V blízkosti hlavní průtočné tůně jsou další menší boční, neprůtočné tůně s plochou hladiny jen několik m2 a s hloubkou cca 0,3 m, které zajistí dostatečnou stanovištní pestrost.

Fotografie
Tůň Lipovka
  • typ: soustava 3 občasně průtočných tůní s kolísající hladinou
  • hloubka: 0,5 – 1,0 m
  • zatopená plocha: 320 m2
  • počet: 2 malé tůně

Tůně Lipovka jsou v blízkosti Lipovského potoka cca v ř. km 0,220 – 0,330 VT. Tůně jsou umístěny na levém i pravém břehu VT v údolní nivě. Pro realizaci tůní je využita terénní deprese na levém břehu (průleh – pravděpodobně povodňové koryto) a slepé zazemněné rameno na pravém břehu. Tůň Lipovka je řešena jako soustava tří občasně průtočných tůní v nivě VT Lipovka.

Na levém břehu VT je „kaskáda“ dvou tůní v místě stávající terénní sníženiny (zbytek povodňového koryta VT). Kaskáda je provedena tak, aby byla při povodňových průtocích pravidelně proplachována, čímž bude zabráněno jejich zazemnění. Z toho důvodu je zhotoveno v místě horní tůně na korytě VT snížení a opevnění levého břehu tak, aby vzniklým průlehem mohla při zvýšených průtocích natékat voda do tůní. Odtok ze spodní tůně do VT je zajištěn zemním průlehem. V místě zaústění odtoku z tůní do VT je koryto VT zpevněno pohozem. Na pravém břehu je provedena jedna rozsáhlá občasně zaplavovaná (proplachovaná) tůň v místě stávajícího slepého ramene VT. Hloubka tří tůní je od 0,5 – 1,0 m. Hloubka vody a tedy i plocha hladiny tůní bude v průběhu roku kolísat. Tyto tři hlavní tůně jsou opět doplněny menšími neprůtočnými tůněmi v okolí.

Fotografie